ZATOICHI AND THE FUGITIVES (the blind swordsman and the fugitives; zatoichi: a letter of challenge; zatoichi hatashi jo) (1968 JAPAN) D: KIMIYOSHI YASUDA W: KINGA NAOI P: IKUO KUBODERA
Shintaro Katsu`s blind masseur Zatoichi fights gangsters on the run and an oppressive mill worker in this superb entry, one of the finest in the series. With Kyosuke Machida, Takashi Shimura, Kayo Mikimoto, Hosei Komatsu, Yumiko Nogawa, Shobun Inoue, Kazunari Doi, Shouzo Nanbu, Yukio Horikita, Seishiro Hara, Masuo Ishihara and Kyoshi Kauga. SAMARITAN ZATOICHI followed.

BACK TO MAIN LIST

BACK TO GENKAN