SAMARITAN ZATOICHI (the blind swordsman samaritan; the blind swordsman and the drums; zatoichi and the drums; zatoichi: fighting drums; zatoichi kenka daiko) (1968 JAPAN) D: KENJI MISUMI W: KIYOKATA SARUNAKA/HISASHI SUGIURA/TETSURO YOSHIDA P: HISAZAKU TSUJI
Zatoichi (Shintaro Katsu) risks all to save a girl from being sold into prostitution in this lesser (but still high-quality) entry in the series. With Makoto Soto, Ko Nishimura, Yoshiko Mitta, Takuya Fujioka, Miyako Chocho, Rokko Tora, Gen Kimura, Shosuke Sugiyama, Kigasue Tamao and Yukio Horikita. Katsu even gets to sing a ballad on the soundtrack this time. It was followed by one of the best in the series, ZATOICHI MEETS YOJIMBO.

BACK TO MAIN LIST

BACK TO GENKAN